Защите на лични данни

Информация за нас

„ПАНСАНУС” ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131262254, със седалище и адрес на управление:  гр. София, бул. “П. Евтимий” №92, e-mail: contact@pankostanchev.com

Информация за контакти, относно опазване на личните данни

„ПАНСАНУС” ЕООД

 гр. София, бул. “П. Евтимий” №92

dpo@pankostanchev.com

Длъжностно лице по защита на личните данни:

В. Даскалов

Какво представляват личните данни

Според чл.4, т.1 от Регламент 2016/679 „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Как и защо използваме личните Ви данни

Обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни и други лични данни, с цел да предоставяме продуктите и услугите, закупени при нас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента-физическо лице;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
 • изготвянe на специални предложения;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, закупени при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за продукти и услуги;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, закупени при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • за изпълнение на нормативни задължения (обработваме идентификационните Ви данни трафичните Ви данни, данни за местоположението и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт);

С оглед наш легитимен интерес ние използваме данните Ви за идентификация, съобразно легитимния ни интерес да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас продукти и услуги към индивидуалните Ви потребности;.

Целите на този вид обработка са свързани с:

 • подготовка и съхранение на информация по отношение на дължимо и/или извършено плащане.
 • статистическа информация и справки в агрегиран вид, за да развием и усъвършенстваме предлаганите от нас продукти и услуги и да подобрим обслужването на нашите клиенти;
 • обработка на анонимизирани данни.

Какви данни обработваме

данни за идентификация:

 • трите имена, постоянен адрес, имейл адрес и мобилен телефон;

трафични данни

 • данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване; за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме адекватни организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.)

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като псевдонимизация.

Вашите данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи , позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизираните данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не са лични данни.

За колко време обработваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. В случай на висящо съдебно или административно, ще съхраняваме Вашите данни до приключване на производството

Право на информация

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане не по-късно от един месец от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 60 дни.

Право на възражение

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • добработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработването се извършва автоматично.

Право на изтриване

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес

Когато обработваме лични данни поради наш законен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, е-мail: kzld@cpdp.bg

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

При наличие на нарушение на сигурността на обработваните лични данни ние, в срок от 72 часа от узнаването, уведомяваме, по надлежен ред, надзорния орган–Комисията за защита на личните данни. Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите или тези на Вашето дете, ние Ви изпращаме надлежно уведомление за нарушението на сигурността. В случай, че индивидуалното уведомление изисква усилия, които са непропорционални, ще направим публично съобщение, така че да бъдете информиран за това, че сме:

 • предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;
 • взели сме мерки, които гарантират, че повече не е налице вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите Ви;

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана към 28.06.2020 г.